Calendari quirúrgic pediàtric

Cap i coll

 

Procés Edat d'intervenció Comentaris
Fre lingual

Neonatal

>12 mesos (habitualment esperar als 5 anys)

Amb anestèsia (esperar a valorar pronunciació de la "R")
Fre labial Un cop erupcionats els 
definitius
Anestèsia general

Mucocele

Rànula

Diagnòstico


Diagnòstico

La majoria de mucoceles tendeixen a la resolució espontània. S’aconsella conducta expectant. Exèresi si persisteix o segons la mida.
Orelles en nansa >6 anys (8 - 10 anys)  Amb acceptació del nen (i recomanable valorar repercussió psicològica)

Apèndixs preauriculars*

A qualsevol edat Recomanació a partir d’1 any d’edat. Anestèsia general.

Fístules preauriculars*

Sinus preauriculars

1 any (si drenaje, amb sospita de 
quist o complicació) 

Millors resultats si s’operen abans que s’infectin.

Fístules i quists branquials* >3 anys, si no hi ha clínica Millors resultats si s’operen abans que s’infectin.

Quist de cua de cella

(Quist epidermoide)

Recomanble >1 any
Quist del conducte tiroglòs Diagnòstico Per a evitar sobreinfecció i fistulización.
Fissura labial 3 - 6 mesos Variable segons tipus de fissura i tècnica empleada.
Fissura palatina 9 - 18 mesos Variable segons tipus de fissura i tècnica empleada.

* ECO renal no de rutina (només en sospita de procés sindròmic)


Tronc

 

Procés Edat d'intervenció Comentaris
Pectus excavatum i carinatum

Es recomana >12 anys

Valorar tractament ortopèdic a qualsevol edat.

Politèlia

>10 anys si es valora anestèsia local. Si son mínimes es poden deixar.
En nenes amb teixit mamari o arèola, intervenció.

Hèrnia epigàstrica

>3 anys No es resolen espontàniament.
Hèrnia umbilical >3 anys La majoria es resolen espontàniament

Melics Dermoides: Granulomes

Diagnòstic

Si fracassa tractament amb Nitrat de Plata

Melics Dermoides: Quists

Diagnòstic (>3 anys)

 

Melics Dermoides: Restes d'úrac

Diagnòstic (>3 anys) Tractament abans segons la mida o simptomatologia (omfalomesentèric,
úrac permeable, quists
...)

Diàstasi de rectes

No requereix cirurgia

 


Genitourinari

 

Procés Edat d'intervenció Comentaris
Fimosi

>5 anys.

Inicialment, tractament amb pomada de corticosteroide.

Al diagnòstic en: Balanitis xeròtica obliterant, parafimosi, uropaties obstructives, infeccions de repetició...

Fre prepucial curt Només si té simpomatologia. Preferiblement anestèsia local, a partir de l’edat de col·laboració.

Hipospàdies

12 - 24 mesos

Depèn del tipus i tècnica quirúrgica.

Hidrocele congènit

>3 anys.

Criteris quirúrgics:

- Comunicació peritoneovaginal permeable >3 anys.

- Hidrocele no comunicant a tensió, amb dolor. 

Quist cordó/Quist de Nuck Igual que l'hidrocele. Mateixos criteris. 

Hidrocele adquirit

Diagnòstic.

Hèrnia inguinal

Diagnòstic. Més risc d’incarceració quan més petit és el nen.

Criptorquídia

A partir d'1 any.

Varicocele

Vegeu comentaris. Sempre que hi hagi disminució del volum testicular. Si només és un grau alt, el benefici és dubtós.

Quist de l'epidídim

Resolució espontània. Només tractar si dolor o augment de la mida.

Sinèquies vulvars

Himen imperforat

Diagnòstic. Sinèquies vulvars: es pot fer una consulta amb anestèsia tòpica en funció de l’edat i col·laboració de la nena. Si no, a quiròfan amb anestèsia general.

 


Extremitats

 

Procés Edat d'intervenció Comentaris
Ungla encarnada

Diagnòstic.

Si fracassa tractament conservador. Solen ser adolescents. No indicat en nounats i lactants. Valorar amb anestèsia local.

Dit en ressort
Diagnòstic.

Polidactília

Pediculades: Neonatal.

No pediculades a partir de l'any d'edad.

Anestèsia local.

Anestèsia general.

Sindactília

2 anys.

1 any a la mà.

Abans si afecten a la pinça del polze.

 


Varis

 

Procés Edat d'intervenció Comentaris
Pilomatrixoma

Al diagnòstic. 

Valorar anestèsia local, i preferiblement >3 anys.

Quists dermoides

Al diagnòstic. Valorar anestèsia local, i preferiblement >3 anys.

Hiperhidrosis palmar

Edat escolar.

Si fracassa tractament conservador. A l’adolescència.

 

Calendari quirúrgic adaptat de la pàgina de la Sociedad Española de Cirugía Pediátrica